Splošni pogoji poslovanja

Splošno

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, elektronska pošta: slovenija@geero.bike ( v nadaljevanju „ponudnik" ali „niceshops GmbH“), se je specializiral na oblikovanje spletnih trgovin in logistično obdelavo na področju e-poslovanja v različnih segmentih proizvodnje.

Splošni pogoji poslovanja v spletni trgovini na spletni strani: www.geero.si.

Stranka je običajno potrošnik kot določeno v členu 1, odstavek 1, točka 1 in členu 1, odstavek 3 zakona KSchG (Konsumentenschutzgesetz - zakon o varstvu potrošnikov), vendar tudi podjetnik kot določeno v členu 1, točka 1 KSchG (Konsumentenschutzgesetz - zakon o varstvu potrošnikov).

Zaradi boljše berljivosti je izpuščeno razločevanja glede na spol. Razločevanje je izpuščeno brez namena diskriminacije. Vsi spoli so naslovljeni enako.

Privolitev splošnim pogojem poslovanja

Stranka privoli splošnim pogojem poslovanja in se s temi strinja, tako da sprejme splošne pogoje trgovanja.

Vsi poslovni odnosi med nalogodajalcem in stranko sledijo splošnim pogojem poslovanja, ki veljajo ob času transakcije. Navedeni splošni pogoji poslovanja nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje stranke.

Zaščitna klavzula

Splošni pogoji ali pogodbeni pogoji stranke, ki niso v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, se ne upoštevajo, razen če se niceshops GmbH s temi izrecno soglaša.

Sklenitev pogodbe

S klikom gumba "oddaj naročilo" stranka odda zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe s ponudnikom. Ponudnik te ponudbe ni dolžan sprejeti. Pred vročitvijo končnega naročila ima stranka ponovno priložnost za preverjanje obstajanja napak in po potrebi možnost popravljanja.

Ponudnik strani potrdi prejem ponudbe po elektronski pošti na naveden naslov ("potrdilo naročila"). Potrdilo naročila, ki ga prejmete na elektronski naslov, ne pomeni sprejem ponudbe s strani ponudnika. Ponudnik potrdi sprejem ponudbe v sledečem elektronskem sporočilu ("sprejem naročila") ali z odpremo naročenega blaga. Stranka je tri dni zavezana na vročeno ponudbo.

Za pridobitev storitve in blaga po elektronski poti se stranka morda mora registrirati v spletni trgovini. Stranka je zavezana med poslovnim odnosom s ponudnikom navesti verodostojne in popolne podatke. Podatki morajo zmeraj biti aktualni. Obravnavanje podatkov mora potekati zaupno in zavarovano pred dostopom nepooblaščenim osebam. Ob strankinem sumu zlorabe iz strani tretje osebe je ta dolžna neposredno obvestiti ponudnika.

Stranka se mora vzdržati vseh ukrepov, ki lahko ogrožajo ali vplivajo na tehnično opremo spletne trgovine (vključno s kibernetskimi napadi). Takšno ravnanje bo pravno preganjano.

Shranjevanje besedila pogodbe

Besedilo pogodbe, torej podatki stranke o postopku naročila, niceshops GmbH je shranjeno in stranki vidno na povezavi "Moj račun" in "Moja naročila". Ne glede na to, niceshops GmbH pošlje potrditev naročila in splošne pogoje poslovanja na elektronski naslov, ki ga je navedla stranka.

Pravica do odstopa/preklica

Pravica do odstopa velja le za stranko.

Stranka lahko brez navedbe razloga v roku 14 dneh prekliče pogodbo sklenjeno na daljavo. Informacije o vračilu najdete tukaj: https://www.geero.si/info/moznost-vracila-paketa
Dodatno vam podaljšamo rok preklica za 16 dni.

Pravica do odstopa

Kakor potrošnik ima kupec 14 dni možnost odstopa od pogodbe. Zakonsko določeno obdobje preklica 14 dneh se prične na dan, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali, prejmete blago. Poleg tega vam ponudnik nudi dodatnih 16 dni v katerih lahko izkoristite možnost odstopa. Skupaj ima stranka torej 30 dni časa da prekliče pogodbo.

Za uveljavljanje pravice do odstopa mora stranka podati jasno izjavo (npr.: pisno v obliki pisma, faksa ali elektronske pošte) o odločitvi o odstopu od pogodbe.

Kupec lahko v ta namen uporabi vzorčni obrazec, vendar ta ni nujno potreben. Za uveljavljanje pravice o odstopu zadostuje, da stranka pred iztekom roka pošlje izjavo o odstopu.

Pravica do odstopa ne velja za naslednje pogodbe:

Potrošnik nima pravice do odstopa v primeru prodaje na daljavo ali pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov

 • storitve, če je podjetje niceshops GmbH zagotovilo storitev v celoti. Vendar le, če je podjetje niceshops GmbH začelo izvajati pogodbo na podlagi vaše izrecne zahteve (§ 10 FAGG) pred iztekom odstopnega roka v skladu s § 11 FAGG in ste poleg tega
  • pred začetkom izvajanja storitve potrdili, da ste seznanjeni s tem, da s popolno izvedbo pogodbe izgubite pravico do odstopa od pogodbe,
   ali
  • podjetje niceshops GmbH je izrecno zahtevalo obisk zaradi izvedbe popravila,
 • blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katera podjetje niceshops GmbH nima vpliva in do katerih lahko pride v odstopnem roku,
 • blago, ki je izdelano po specifikacijah kupca ali jasno prilagojeno osebnim potrebam,
 • blago, ki se lahko hitro pokvari ali katerega rok uporabe bi se hitro prekoračil (na primer hitro pokvarljiva hrana),
 • blago, ki je bilo dobavljeno zapečateno in ga zaradi varovanja zdravja ali higiene ni mogoče vrniti, pod pogojem, da je bil pečat po dostavi odstranjen (na primer higienski izdelki ali izdelki za nego),
 • blago, ki je zaradi svoje narave po dobavi neločljivo pomešano z drugim blagom,
 • alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, vendar jih ni mogoče dobaviti prej kot 30 dni po sklenitvi pogodbe in katerih trenutna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva,
 • zvočni ali video posnetki ali računalniška programska oprema, dobavljena v zapečatenem paketu, če je bil pečat po dostavi odstranjen,
 • časopise, periodične publikacije ali revije, razen naročniških pogodb za dobavo takšnih publikacij,
 • nastanitvene storitve v nestanovanjskih stavbah, prevoz blaga, najem motornih vozil, dobava hrane in pijače ter storitve, opravljene v zvezi z rekreacijskimi dejavnostmi, če je v vsakem primeru pogodbeno določen poseben datum ali obdobje, v katerem mora podjetje niceshops GmbH izpolniti pogodbo,
 • zagotavljanje digitalnih vsebin, ki jih ni treba dostaviti na fizičnem nosilcu podatkov (npr. prenosi, e-knjige, ...), če je podjetje niceshops GmbH začelo izvajati pogodbo (tj. digitalne vsebine so bile dane na voljo) pred iztekom odstopnega roka v skladu s členom 11 FAGG. Vendar pa pravica do odstopa od pogodbe velja le v primerih, ko ste zavezani k plačilu v skladu s pogodbo, v kateri
  • ste izrecno privolili v začetek izvajanja pogodbe pred iztekom odstopnega roka,
  • ste potrdili, da se zavedate, da zaradi predčasnega začetka izvajanja pogodbe izgubite pravico do odstopa od pogodbe, in
  • podjetje niceshops GmbH vam je zagotovilo kopijo ali potrdilo v skladu s členom 5(2) ali členom 7(3) FAGG.

Poleg tega nimate pravice do odstopa od pogodbe za nujna popravila ali vzdrževalna dela, če ste izrecno zahtevali, da vas podjetje niceshops GmbH obišče zaradi izvedbe teh del. Vendar pa pravica do odstopa od pogodbe ni izključena za druge storitve, ki jih niste izrecno zahtevali, ali za dobavljeno blago, ki ni nujno potrebno kot rezervni deli pri vzdrževanju ali popravilu.

Posledice odstopa

V primeru, da stranka prekliče pogodbo ji je ponudnik dolžan vrniti vsa denarna sredstva, ki jih je prejel od stranke vključno s poštnino (z izjemo dodatnih stroškov poštnine, ki nastanejo kadar stranka izbere drugačen način dostave kakor najcenejšo standardno dostavo) v roku 14 dni od prejema izjave o odstopu od pogodbe. Za povrnitev stroškov je uporabljeno enako plačilno sredstvo, kot ga je uporabila stranka pri prvotni transakciji. Razen v primeru, da sta se stranka in ponudnik dogovorila o drugačnem načinu vrnitve sredstev. V nobenem primeru stranki ne bodo zaračunana nadomestila. Ponudnik lahko vračilo denarja zavrne dokler ne prejme blaga ali od stranke prejme potrdilo, da je blago odposlala.

V primer da je blago izgubilo vrednost na način, ki ni potreben za preverjanje kakovosti blaga, je stranka dolžna odgovarjati za izgubo vrednosti.

Stranka mora blago nemudoma ali najkasneje v 14 dneh od trenutka, ko je izvajalca obvestila o preklicu pogodbe, blago poslati na naslov

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-Mail: slovenija@geero.bike
Tel.:

Rok je izpolnjen, če stranka blago pošlje pred iztekom štirinajstdnevnega obdobja.

Vračila blaga iz naslednjih držav so brezplačna:

Avstrija, Belgija, Nemčija, Danska, Španija, Francija, Velika Britanija, Hrvaška, Madžarska, Italija, Nizozemska, Slovenija

Vračilo blaga iz držav, ki niso navedene zgoraj, morate plačate sami.

Vzroki so poslovni, pravni ter logistični in nikakor ne nameravajo izražati diskriminacije.

Podrobne informacije o vračilu najdete tukaj: https://www.geero.si/info/moznost-vracila-paketa

Konec informacij o odstopu od pogodbe

Datum zapadlosti in pridržek lastništva

Stroški, ki jih je določil ponudnik zapadejo ob izstavitvi računa oziroma najkasneje ob prevzemu blaga. V primeru da v štirinajstih dneh stroški niso poravnani, ponudnik zahteva 4% zakonsko določene zamudne obresti na leto od dneva zapadlosti stroškov. Če je stranka podjetnik je višina zamudnih obresti določena na podlagi § 456 UGB (Unternehmensgesetzbuch: Avstrijski zakon o družbah).

Vso dobavljeno blago ostaja v lasti ponudnika do celotnega plačila. Prodaja blaga tretjim osebam iz strani stranke pred celotnim plačilom je možna le ob soglasju ponudnika.

V primeru, da kupec ni prevzel blaga (zamuda prevzema) ima ponudnik pravico blago skladiščiti, s čimer zapadejo letni stroški 0,1%, ki so zaračunani za celotno ali del koledarskega leta, ali položiti blago v sodno hrambo, stroške in tveganje prevzema stranka.

Cene

Vse navedene cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

V primeru dvoma ni vključen prometen davek. Zmeraj velja znesek, ki je naveden ob trenutku naročila.

Plačilo se izvede s prenosom na račun, ki ga določi izvajalec. Ali bo plačilo izvedeno mesečno (dolgoročna obveznost) ali enkrat (ciljna obveznost), je odvisno od dogovora med izvajalcem in kupcem.

Plačilni pogoji

niceshops GmbH sprejema v spletni trgovini navedene načine plačila.

Garancija

Če ni določeno drugače, veljajo splošne zakonske določbe.

Garancija je izključena v primeru napak, ki jih povzroči stranka. To še posebej velja za nepravilno rokovanje, nepravilno delovanje ali neodobrene poskuse popravila.

Če je blago dostavljeno z očitnimi poškodbami, ki so posledica transporta je stranka dolžna napake nemudoma reklamirati pri dostavljalcu in vzpostaviti stik s ponudnikom. Če pritožba ni bila podana ali o napakah nismo bili obveščeni, to nima nikakršnih posledic za zakonsko določene garancijske zahteve potrošnikov in služi le kot pomoč ponudniku pri uveljavljanju zahtevkov do podjetja ali zavarovalnice, ki odgovarja za ustrezno dostavo blaga.

V kolikor obstaja garancija proizvajalca, mora kupec neposredno uveljavljati zahtevke direktno od proizvajalca, ki izhajajo iz tega.

Če je potrošnik kupec, mora biti o garanciji obveščen pisno ali v drugi obliki obveščanja, s katero razpolaga (npr. elektronska pošta).

Odgovornost niceshops GmbH v okviru garancije je izključena.

Garancijske obveznosti podjetja niceshops GmbH niso omejene z garancijo proizvajalca.

Ponudnik ne zagotavlja, da slike objavljene v spletni trgovini ustrezajo dejanskemu izdelku.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Izključeni so odškodninski zahtevki stranke proti niceshops GmbH, razen v primeru ne namernega ali skrajno malomarnega delovanja niceshops GmbH ali njihovih posrednikov.

Višina kritja je običajno omejena na predvidljive poškodbe ob sklenitvi pogodbe.

Ponudnik podjetjem ne odgovarja za izgubljen dobiček.

Ne spremenjena ostaja odgovornost za poškodbe življenja, telesa in zdravja, zaradi malomarnosti ali namerne kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti ali če je v skladu z zakonodajo o odgovornosti proizvajalca.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti v primeru, da kršitev pogodbe ni njegova posledica ali posledica njegovih posrednikov. Med drugim za pomanjkanje energije ali telekomunikacijskih storitev in ob vplivih višjih sil.

Zasebnost

Določbe o varstvu podatkov so vključene v politiko zasebnosti.

Ponudnik opozori, da je možna uporaba kupčevih podatkov v namen oglaševanja (člen 6(1)(f) splošna uredba o varstvu podatkov). Stranka lahko kadar koli ugovarja takšni obliki obdelave podatkov (Člen 21(2) splošna uredba o varstvu podatkov).

Spremembe splošnih pogojev / pravice do spremembe

Imamo pravico do enostranske spremembe splošnih pogojev, kolikor je to potrebno za odpravo naknadno nastalih motenj enakovrednosti ali za prilagoditev spremenjenim pravnim ali tehničnim pogojem. Stranko bomo obvestili o spremembi z obvestilom o vsebini spremenjenih predpisov na zadnji znan elektronski naslov stranke. Sprememba postane sestavni del pogodbe, če nam stranka ne nasprotuje v pisni obliki v roku šestih tednov po prejemu obvestila o spremembi vključitve v pogodbeno razmerje. Kasnejše spremembe pogodbe ne smejo škodovati kupcu.

Jezik pogodbe

Jezik, ki je na voljo za sklenitev pogodbe je slovenščina.

Veljavno pravo in pristojnost

Pogodbeno razmerje temelji na avstrijski zakonodaji in velja kot dogovorjeno. Izbira prava vendar ne sme voditi do prikrajšanja zaščite, ki jo zagotavljajo predpisi države v kateri biva (člen 6(2) uredbe Rim I). Izključena sta uporaba konvencije združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (UN prodajno pravo) in referenčni standardi.

Izključen kraj sodne pristojnosti je Gradec. Če je stranka potrošnik in ima stalno ali začasno prebivališče v Nemčiji ali je zaposlen v Nemčiji, je stranka lahko tožena le na sodišču v okrožju v katerem ima stalno prebivališče, začasno prebivališče ali v katerem je zaposlena.

Spravni organ in spletno reševanje sporov

V primeru sporov lahko sodelujemo v arbitražnem postopku internetnega varuha človekovih pravic.
na spletni strani https://ombudsmann.at/

V primeru težav lahko prek te platforme vložite pritožbo, ki jo bo obravnaval neodvisni organ za reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naš e-poštni naslov: slovenija@geero.bike

Razširjena odgovornost proizvajalca

Podatki o enotni identifikacijski številki (UIN) družbe niceshops GmbH v Franciji:

 • Pakiranje: FR223591_01OTUG
 • Baterije in akumulatorji: FR041746_06M6YT
 • Električne in elektronske naprave: FR041737_05JK8X